Postanowienia ogólne

 1. Serwis działa pod adresem internetowym Lajki.eu (https://lajki.eu) i jest platformą pośrednictwa pomiędzy Klientem a podmiotami trzecimi, służącą do prowadzenia kampanii marketingowych w serwisach społecznościowych (zwanego dalej w niniejszym Regulaminie „Serwisem”).
 2. Właścicielem i Administratorem Serwisu jest firma – spółka Aggressive Marketing Limited z siedzibą w Londynie przy ul. 85 Great Portland Street (pierwsze piętro) o numerze rejestracyjnym 13010433.

2.1 Przez Korzystanie z Serwisu rozumie się wszelkie formy interakcji z platformą Lajki.eu w tym zwłaszcza składanie zamówień na zasadach zawartych w niniejszym Regulaminie.

2.2 Korzystanie z serwisu oznacza akceptację niniejszego regulaminu i zobowiązanie do przestrzegania jego zasad.

2.3 Przez „Klienta” rozumie się każdą osobę korzystająca z Serwisu w rozumieniu ust. I Regulaminu.

2.4 Przez „Operatora” bądź „Firmę zewnętrzną” bądź „Firmę trzecią” rozumie się podmiot zupełnie niezależny od Serwisu, który faktycznie zajmuje się świadczeniem usług polegających na zwiększeniu ilości fanów, lajków, obserwujących, wyświetleń, subskrypcji i innych tym podobnych.

 1. Korzystanie z Serwisu wymaga posiadania sprawnego komputera PC lub telefonu, przeglądarki internetowej, obsługi JavaScript oraz akceptacji plików Cookies.
 2. Serwis świadczy wyłącznie usługi pośrednictwa w zawarciu zlecenia kampanii z firmami trzecimi na zlecenie Klienta.
 3. Klient, chcąc skorzystać z Usług Serwisu musi być osobą pełnoletnią w rozumieniu polskiego prawa cywilnego (ukończenie 18 lat) posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych lub mieć co najmniej 13 lat i uzyskać rodzica, lub opiekuna prawnego. Klienci korzystający z Serwisu, którzy mają ukończone 13 lat oświadczają, iż posiadają zgodę, o której mowa w zdaniu poprzednim i na żądanie Administratora przedstawią ją. Korzystanie z Serwisu przez osoby, które nie ukończyły 13 roku życia jest zabronione a Administrator posiada uprawienie do odmowy świadczenia usług w przypadku powzięcia uzasadnionej wątpliwości co do wieku Klienta.

Rejestracja

 1. Aby dokonać zakupu w serwisie wymagana jest rejestracja.
 2. Rejestracja wymaga wypełnienia formularza złożonego z loginu, hasła oraz adresu e-mail
 3. Rejestracja oznacza akceptację niniejszego regulaminu w jego brzemieniu w aktualnym momencie rejestracji.
 4. Rejestracja w serwisie wymaga weryfikacji poprawności wprowadzonego w formularzu rejestracyjnym adresu e-mail.
 5. Rejestracja w serwisie oznacza zgodę na otrzymywanie informacji handlowej, zgodnie z przepisami Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, na adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym.

Ochrona i bezpieczeństwo danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Serwisu jest firma Aggressive Marketing Limited, zarejestrowana w brytyjskim rejestrze przedsiębiorców (Companies House) pod numerem 13010433 (Company numer), pod adresem: 85 Great Portland Street (pierwsze piętro), Anglia, W1W 7LT.

1.1 Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).

1.2 Administrator szanuje prawo do prywatności i dba o bezpieczeństwo danych Klientów. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL), a dane osobowe są przechowywane na serwerach.

1.3 Wszelkie dane osobowe, które Administrator pozyskał poprzez działalność Serwisu są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

 1. Przez korzystanie z Serwisu użytkownik wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie jego danych.
 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich powstałe w wyniku udostępniania hasła przez użytkownika lub zaniechań po stronie użytkownika.
 3. Dane podane przez klienta będą przetwarzane przez administratora w celu realizowania usług oferowanych przez Serwis oraz w celu usprawiedliwionych potrzeb administratora wynikających z przepisów prawa, w szczególności w celach marketingowych świadczonych przez administratora.
 4. Użytkownik ma prawo do wglądu we wprowadzonych przez siebie danych, ich przetwarzania, poprawiania oraz do zgłoszenia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych.
 5. Klient może zażądać usunięcia danych z bazy serwisu bez podania przyczyny. Żądanie takie jest jednoznaczne z likwidacją konta klienta w serwisie i przepadkiem niewykorzystanych środków na kampanie.
 6. Dalsze szczegóły związane z Polityką prywatności znajdziesz tutaj.

Odpowiedzialność

 1. Administrator oświadcza, że Serwis nie jest w żaden sposób powiązany z Instagramem, Facebookiem, Youtubem, Twitterem, SoundCloudem, TikTokiem ani ich partnerami. Wszystkie ich loga widoczne w serwisie są ich własnością i są wykorzystywane w celach informacyjnych.
 2. Administrator oświadcza, że dochowa wszelkich starań w celu zapewnienia poprawnego funkcjonowania Serwisu. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody spowodowane działaniem Serwisu lub brakiem funkcjonowania Serwisu.
 3. Klient Serwisu przyjmuje do wiadomości wraz ze wszystkimi konsekwencjami, iż Serwis świadczy wyłącznie usługi pośrednictwa pomiędzy Klientem a firmami zewnętrznymi trudniącymi się świadczeniem usług polegających na zwiększeniu ilości fanów, lajków, obserwujących, wyświetleń, subskrypcji i innych tym podobnych.
 4. Serwis realizuje zamówienie wyłącznie w oparciu o przekazane przez Klienta dane. Serwis nie weryfikuje w żaden sposób przekazanych danych. W przypadku przekazania przez Klienta danych błędnych, niekompletnych bądź nierzetelnych Serwis nie bierze odpowiedzialności za niepowodzenie i brak skuteczności zamówienia. Klientowi w takiej sytuacji nie przysługuje roszczenie o zwrot uiszczonego tytułem zamówienia wynagrodzenia albowiem Serwis na skutek złożonego zamówienia także ponosi szkody majątkowe.
 5. Klient musi przekazać Serwisowi poprawny link lub nazwę profilu do wybranego serwisu społecznościowego. Przekazana treść (profil, post, film) musi być w pełni publiczna dla osób trzecich tak aby operator realizujący zamówienie wykonał je prawidłowo.
 6. Klient przyjmuje do wiadomości i to akceptuję, iż Serwis przekazuje operatorowi dane zgodnie ze złożonym zamówieniem i dane zamówienia po przekazaniu do w/w operatora nie mogą być edytowane bądź anulowane. Klientowi w takiej sytuacji nie przysługuje roszczenie o zwrot uiszczonego tytułem zamówienia wynagrodzenia albowiem Serwis na skutek złożonego zamówienia także ponosi szkody majątkowe.
 7. W przypadku różnicy pomiędzy złożonym zamówieniem a jego ostatecznym efektem, Serwis nie bierze odpowiedzialności za tą różnicę. Na uzasadnione żądanie Klienta Serwis zobowiązuje się do przedłożenia dokumentu świadczącego o fakcie przekazania zamówienia firmie zewnętrznej zgodnie z treścią zamówienia złożonego przez Klienta.
 8. Serwis zapewnia, iż w przypadku wystąpienia sytuacji, o której mowa w ust. 7 dołoży wszelkich starań, w tym przede wszystkim podejmie kontakt z operatorem, celem uzyskania końcowego efektu zamówienia zgodnie z treścią zamówienia złożonego przez Klienta.
 9. Klient przyjmuje do wiadomości, iż Serwis nie gwarantuje stałych i trwałych efektów prowadzonej kampanii lub promocji przez operatora.
 10. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody spowodowane udostępnieniem loginu oraz hasła osobom trzecim, oraz straty z powodu błędów oprogramowania, szkodliwego oprogramowania pochodzącego z zewnątrz, szkodliwego oprogramowania znajdującego się na komputerze klienta oraz wszelkich innych zdarzeń losowych.
 11. Administrator nie odpowiada za sposób, w jaki użytkownicy korzystają z udostępnianych przez Serwis narzędzi marketingowych.
 12. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za komentarze pozostawiane na stronie przez klientów.
 13. Administracja ma prawo do zamknięcia każdego konta bez podania przyczyny.

Działania zabronione

 1. Zabronione jest korzystanie z Serwisu do celów niezgodnych z obowiązującym prawem.
 2. Zabronione jest jakiekolwiek wpływanie na funkcjonowanie Serwisu w szczególności poprzez wykorzystanie szkodliwego oprogramowania.
 3. Zabronione jest wykorzystywanie Serwisu do jakichkolwiek działań niezgodnych z jej przeznaczeniem.
 4. Zabronione jest wykorzystywanie treści tekstowych, zdjęć, video i innych zamieszczanych na serwisie bez pisemnej zgody Administratora.

Zasady korzystania z serwisu

 1. Klient, rejestrując się w serwisie otrzymuje możliwość zakupu usług realizowanych przez Serwis polegających na pośrednictwie w zawarciu umowy z podmiotami trzecimi świadczącymi usługi zwiększające ilość fanów, lajków, obserwujących, wyświetleń, subskrypcji i innych tym podobnych.
 2. Kampanie posiadają limity, które są maksymalnym wariantem każdej usługi. W przypadku przekroczenia wartości, czas realizacji kampanii może się znacznie wydłużyć.
 3. Po zaksięgowaniu pieniędzy na koncie klienta dostaje stosownego maila z potwierdzeniem wpłaty.
 4. Serwis zapewnia, iż zamówiona usług zostanie przekazana do realizacji na rzecz operatora nie później niż w okresie 168 godzin od złożenia zamówienia i zaksięgowania środków.
 5. Administracja serwisu nie ma możliwości cofnięcia lub usunięcia pozyskanych dla klienta usług, wszelkie spadki mogą wynikać z wyboru jakości przez klienta, prowadzonego konta, zasięgu organicznego lub ingerencji programami trzecimi.
 6. Polubienia obserwacje, komentarze, subskrypcje lub wyświetlenia i inne usługi uzyskane z pomocą serwisu mogą pochodzić z kont z całego świata i nie muszą pochodzić od polskich użytkowników
 7. Zamówienia o źle uzupełnionych informacjach takich jak błędna nazwa niepoprawny link do zdjęcia , filmu , piosenki itp. nie podlegają zwrotom i nie muszą zostać zrealizowane i/lub w takiej sytuacji serwis nie ma obowiązku realizacji zamówienia w regulaminowym czasie podanym klientowi
 8. W wyniku modernizacji usługi realizacja zamówienia może się wydłużyć co klient może sprawdzić wchodząc w „Moje konto” oraz zostanie powiadomiony o zaistniałym problemie na e-mail podany w zamówieniu.
 9. Zamówienia składane poza stroną w każdej możliwej formie (np. e-mail, telefonicznie) są usługą premium i zwalniają kupującego z posiadania konta w serwisie.

Usługi oraz opcje dodatkowe

 1. Widniejące w Serwisie ceny są cenami brutto (zawierają podatek VAT GB 20%).
 2. Ceny usług w Serwisie zależne są od wybranych przez klienta opcji przy ich zakupie. Wszystkie ceny są transparentne, precyzyjnie określone za konkretną usługę, a także podane Klientowi przez ich zakupem. Na ostateczną cenę zamówienia składają się następujące czynniki: Cena bazowa, Jakość usługi, Termin realizacji, Gwarancja premium+ na świadczone usługi oraz usługa stopniowego dodawania.
 3. Poprzez pojęcie „Ceny bazowej” rozumie się: cenę usługi w najniższej możliwej konfiguracji tj. niska jakość bez dodatkowych opcji, które są ekstra płatnymi usługami.
 4. Poprzez pojęcie „Jakość usługi” rozumie się następujące rozróżnienie:

4.1 usługę „Sztucznego konta” (w Cenie bazowej), która jest usługą o niskiej jakości a polegającej na tym, iż osoby lajkujące bądź obserwujące itp. mogą mieć przypadkowe nazwy (użytkowników) nie muszą mieć zdjęć profilowych a ich profile mogą być puste, ponadto ich konta nie muszą wchodzić w interakcje z kanałem mediów klienta. Konta te są bez gwarancji trwałości operatora;

4.2 usługę “Prawdziwego konta” (płatna dodatkowo tj. nie zawarta w Cenie bazowej), umożliwiającą zwiększenie procentu (40%-70%) realnych i aktywnych kont używanych do realizacji zamówienia. Konta użytkowników, z których prowadzone są interakcje z użyciem opcji “Prawdziwego konta” mogą posiadać własne zdjęcia profilowe, uzupełniony profil i mogą wchodzić w interakcję z profilem klienta. Poprzez pojęcie prawdziwego konta rozumiemy, konto które zostało utworzone ręcznie przez jego właściciela. Dodatkowo, na świadczoną usługę udzielana jest 30-dniowa gwarancja uzupełnienia od operatora. Użytkownicy mogą pochodzić z różnych części świata, nie tylko z Polski.

 1. Poprzez pojęcie „Terminu realizacji” rozumie się następujące rozróżnienie:

5.1 usługa „Normalna” (w Cenie bazowej), przez którą to usługę Serwis zapewnia jej standardowy czas przekazania do realizacji realizację, tj. przekazanie zamówienia do realizacji po minimalnie 10 minutach od jego złożenia;

5.2 usługa „Błyskawiczna” (płatna dodatkowo tj. niezawarta w Cenie bazowej), przez którą to usługę Serwis zapewnia jej niezwłoczne przekazanie do realizacji firmie zewnętrznej, tj. przekazanie zamówienia do realizacji po 10 sekundach od jego złożenia, przed normalnymi zamówieniami;

 1. Poprzez pojęcie „Stopniowe dodawanie” rozumie się świadczenie usługi (płatna dodatkowo tj. niezawarta w Cenie bazowej) poprzez jej podzielenie zamówienia na odpowiednie części, a co powoduje, iż świadczona w ten sposób usługa ma lepszą jakość od świadczonej usługi za jednym razem, bez podziału zamówienia
 2. Poprzez pojęcie „Gwarancja premium+” rozumie się świadczenie usługi (płatnej dodatkowo tj. niezawartej w Cenie bazowej) poprzez udzielenie 30 dni dodatkowej gwarancji po 30 dniowym okresie ochrony od operatora – przypadku wysokiej jakości (prawdziwe konta) usług. W przypadku usług niskiej jakości (sztuczne konta) nie gwarancja nie obowiązuje.

Płatności

 1. W serwisie są honorowane następujące formy płatności:

1.1 Płatność przelewem internetowym – płatność jest realizowana za pośrednictwem systemu płatności Fondy oraz Cashbill w czasie rzeczywistym; zamówienie jest realizowane po odnotowaniu wpływu wartości zamówienia na konto Serwisu w systemie Cashbill lub Fondy.

1.2 Płatność kartą – płatność jest realizowana za pośrednictwem systemu płatności Fondy w czasie rzeczywistym; zamówienie jest realizowane po odnotowaniu wpływu wartości zamówienia na konto Serwisu w systemie Fondy.

 1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za poprawne funkcjonowanie systemów płatności.
 2. Wszelkie reklamacje dotyczące nieprawidłowego działania systemów płatności należy zgłosić bezpośrednio do w/w systemów.
 3. Realizacja zamówienia następuje natychmiastowo po zaksięgowaniu płatności.
 4. Faktura VAT jest wystawiana automatycznie zgodnie z danymi podanymi w zamówieniu.

5.1 Klient może pobrać fakturę po przejściu do zakładki „Faktury i zamówienia” w zakładce „Moje konto”.

5.2 Faktura jest załączana do e-maila z potwierdzeniem zamówienia.

Wirtualny portfel

 1. Serwis, celem ułatwienia zakupu jego usług, umożliwia jego Klientom założenie wirtualnego portfela i korzystanie z jego środków przy zakupach tychże usług. W razie dokonywania płatności za usługi Serwisu przy pomocy wirtualnego portfela, Serwis zapewnia stały dodatkowy rabat na wszystkie zamówienia w wysokości 3 %. Doładowanie wirtualnego portfela przez Klienta nie podlega zwrotom
 2. Wirtualna waluta z zakładki portfel nie podlega wypłatom. Są to środki wirtualne do wykorzystania na usługi w witrynie Lajki.eu w ramach bonusu lub zwrotu dla klienta.
 3. Wirtualna waluta z zakładki portfel przechodzi na własność Lajki.eu i nie podlega zwrotom w przypadku bankructwa lub upadłości finansowej bądź innych czynników technicznych

Reklamacje

 1. Każdy z klientów ma prawo zgłosić reklamację dotyczącą usług oferowanych przez Serwis.
 2. Obsługą reklamacji zajmuje się administracja serwisu.
 3. Reklamacje dotyczące zamówionych usług mogą być składane poprzez formularz kontaktowy na stronie https://lajki.eu/reklamacje/ w terminie 7 dni od daty zdarzenia uzasadniającego zwrot. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać w szczególności następujące dane: imię i nazwisko Klienta, numer zamówienia, datę złożenia zamówienia, przyczynę reklamacji, dane kontaktowe Klienta.
 4. Reklamacje zgłaszane przez Użytkownika będą rozpatrywane w terminie do 14 dniu od momentu ich zgłoszenia.
 5. Rozstrzygnięcie reklamacji zostanie przesłane drogą elektroniczną na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej.
 6. Od wyniku reklamacji klientowi przysługuje prawo do odwołania, które należy złożyć pisemnie i przesłać pocztą na w/w adres właściciela i administratora serwisu w ciągu 7 dni od daty otrzymania odpowiedzi na reklamację
 7. Klientowi nie przysługuję prawo do reklamacji gdy:

7.1 Dobrowolnie usuwa i tym samym zakłóca działanie usług prowadzonych przez operatora za pośrednictwem Lajki.eu

7.2 Na skutek błędu lub niewiedzy złożył niepoprawnie zamówienie bądź nie zastosował się do regulaminu.

 1. Reklamacje dotyczące funkcjonowania serwisu należy zgłaszać przez formularz kontaktowy dostępny na stronie https://lajki.eu/reklamacje/ w terminie 7 dni od daty zdarzenia uzasadniającego zwrot.

Prawa autorskie

 1. Wszystkie zdjęcia ich opisy oraz inne materiały wizualne lub tekstowe, zamieszczone na stronie Serwisu są własnością Administratora.
 2. Zabronione jest powielanie i rozpowszechnianie w jakiejkolwiek formie materiałów określonych w ust. 1 powyżej bez uzyskania uprzedniej, pisemnej zgody Administratora.

Odstąpienie od umowy

 1. Każdy klient ma prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość; zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od otrzymanych usług. Klient który chce skorzystać z odstąpienia, musi wysłać wiadomość przez formularz kontaktowy znajdujący się pod adresem: https://lajki.eu/reklamacje/ z następującymi informacjami: dane kupującego (kontaktowe oraz e-mail); datę zakupu oraz płatności; informacje o nazwie zakupionej usługi; cenę usługi (ze zniżką, jeśli była).
 2. Prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny nie przysługuje konsumentowi, który wyraża zgodę na natychmiastowe rozpoczęcie świadczenia usług oraz rozpoczęcie usług przed upływem 14 dni od zawarcia umowy. Po pomyślnej realizacji usługi (w terminie krótszym niż 14 dni po zawarciu umowy) zgodnie z prawem konsumenta o dostarczaniu treści cyfrowych klient traci prawo do 14-dniowego odstąpienia od umowy zawartej na odległość

Postanowienia końcowe

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Regulamin należy każdorazowo przeczytać przed złożeniem zamówienia i zaakceptować jego aktualne brzmienie. Korzystanie z usług po zmianie regulaminu oznacza akceptację jego nowego brzmienia
 2. W przypadku naruszenia postanowień regulaminu przez klienta w szczególności naruszenia zasad poufności danych administrator może bezpowrotnie skasować konto klienta.
 3. W razie zmiany lub unieważnienia, wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą strony.
 4. Niniejszy regulamin jest własnością administratora serwisu Lajki.eu który zastrzega sobie prawo do kopiowania/modernizowania w/w regulaminu bez pisemnej zgody.